نوامبر 25, 2020

کار تعمیر ساختمان یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد

کار تعمیر ساختمان یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد

کار تعمیر ساختمانی یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد و مورد استفاده عامه قرار گرفت.

Related posts