نوامبر 24, 2020

نهایت وحشت و سکوت رسانه ها

نهایت وحشت و سکوت رسانه ها

تبصره هفته:
در این روزهای اخیر ویدیوهایی بصورت مسلسل در شبکه های اجتماعی نشر می شود که در آن عساکر اداره کابل، مجاهدین دستگیر شده امارت اسلامی را با وحشت و قساوت بسیار بیخته و به شهادت می رسانند. در یک ویدیو مشاهده می شود که مجاهد در حالت زخمی دستگیر شده و پس از آن با ظلم به شهادت رسانیده می شود و در ویدیویی دیگر نیز دیده می شود که مزدوران وحشی، مجاهد خون آلود را هدفی برای نشان زنی مشخص کرده و به آن شلیک می کنند. این ویدیوهای مستند از وحشت و قساوت مزدوران به حدی تکان دهنده و دلخراش است که شماری از شبکه های اجتماعی تاب نشر آن را نیاورده و بار بار پس از نشر، آن را حذف نموده اند.

اما علی الرغم همۀ حقایق انکارناپذیر این رویدادها باز هم رسانه های مشهور کشور و جهان یکبار دیگر دو رویی خود در این موضوع را ثابت نموده و هیچ رسانۀ مشهور و مطرح، کدام خبر یا راپوری در مورد  شواهد مستند این وحشت نشر ننمود.

ما همه روزه می بینیم که همین رسانه ها براساس تصاویر جعلی و اسناد ساختگی راپورهای طولانی و درازی که برای بدنام ساختن امارت اسلامی از سوی استخبارات اداره کابل نشر می شود باز نشر می کنند. یک تصویر تخریب سرک که مشخص نیست از کدام مکان و کدام زمان است، بصورت مکرر در رسانه های معتبر بالا و پایین می چرخد، گاهی می گویند که طالبان سرک ارزگان را تخریب کرده اند و بعضا می گویند که سرک غزنی را ویران نموده اند. یکی از رسانه ها طول سرک را شش صد متر و دیگری طول آن را شش کیلومتر نگاشته است که این جزئیات متضاد خود نشانه جعلیت و کذب سند را هویدا می سازد.

اما وقتیکه شواهد مستند و انکار ناپذیر از وحشیگری و درندهخویی اشغالگران و مزدوران آن نشر می شود، همین رسانه ها خاموشی منافقانه اختیار نموده و دیگر موضوع هیچ نوع حقوق بشر و کرامت انسانی مطرح نیست و نه هم مسئولیت خبر رسانی و مکلفیت وظیفوی وجدان آنها را در مورد حوادث و واقعات تکان دهنده بیدار می کند.

این تنها رسانه ها نیستند، بلکه سازمان ها و گروهای مدعی حقوق بشر نیز در مورد شواهد مذکور وحشت، تاهنوز چیزی نگفته اند. از چنین وضعیت؛ جهانیان و خاصتا هموطنان ما می توانند بفهمند که در عصر حاضر چیزی به نام رسانه های آزاد و بیطرف وجود ندارد. رسانه هایی که مدعی آزادی هستند، تنها به نفع همان جهت هایی کار می کنند که برایشان معاش می دهند و روابط تشکیلاتی با آنها دارند.

به این اساس گفته می توانیم که خبرها، قضاوت ها و تحلیل های رسانه ها به هیچ شکل محک و معیاری برای جریانات واقعی شمرده نمی شود. اکنون که در رسانه ها، اتهامات منفی علیه امارت اسلامی مطرح می شود، گاهی امارت اسلامی مخالف صلح معرفی می گردد، و گاهی نیز دشمن آبادی، پیشرفت و منافع ملی کشور شناسانده می شود، همۀ این ها دروغ بوده و بخشی از جنگ تبلیغاتی دشمن است.

هموطنان باید نه تنها کارکردها و مواقف امارت اسلامی بلکه تمام جریانات را از عینک رسانه ها نبینند. رسانه های موجود گمراه کننده و دُو رُو هستند. وظیفۀ آنها انعکاس واقعیت ها نبوده بلکه تحریف واقعیت ها و تعبیر آن به نفع خودشان است. اگر می خواهید عقل و ادراک تان فریب نخورد، پیش از تحقیق، به رسانه ها باور نکنید.

Related posts