نوامبر 25, 2020

۹۰ تن از عساکر اداره کابل در ولسوالی میوند قندهار رها شدند

۹۰ تن از عساکر اداره کابل در ولسوالی میوند قندهار رها شدند

90 تن از عساکر اداره کابل که در جریان جنگ های مختلف از سوی مجاهدین دستگیر شده بودند، روز گذشته براساس فرمان و هدایت مقام رهبری امارت اسلامی و در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار بخاطر ترحم و حسن نیت رها شدند.

به هر یک از عساکر پولیس و اردوی مذکور (5000) هزار خرچه سفر داده شد و رهسپار خانه های خود شدند.

Related posts